Nội dung đào tạo nhân viên bảo vệ Thành Long

Nhân viên bảo vệ Thành Long được huấn luyện nội bộ về kiến thức bảo vệ, nghiệp vụ bảo vệ các loại hình bảo vệ của công ty: Đặc điểm của các loại Mục tiêu bảo vệ, nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ, nội qui làm việc tại mục tiêu, tư thế tác phong của một nhân viên bảo vệ, nguyên tắc ứng xử hướng đến phục vụ khách hàng, các tình hướng xử lý tại Mục tiêu. Ngoài ra công tác đào tạo tại mục tiêu cung cấp cho nhân viên kiến thức trực quan về công tác bảo vệ, đảm bảo tâm lý vững vàng khi xử lý các sự vụ tại mục tiêu. Chương trình đào tạo nội bộ đảm bảo một nhân viên được trang bị đủ kiến thức và kỹ năng làm việc tại mục tiêu, đảm bảo mục tiêu được giữ trật tự, an toàn.

Theo qui định của Nghị định 96/NĐCP/1016 của Chính phủ qui định về quản lý kinh doanh có điều kiện thì việc cấp chứng chỉ do cơ quan công an cấp tỉnh tổ chức. Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ do công an cấp tỉnh cấp có giá trị toàn quốc và có thời hạn.

Các nội dung huấn luyện Nghiệp vụ Bảo vệ

 STT 

Nội dung huấn luyện

Đơn vị phụ trách huấn luyện

Nơi huấn luyện

1

 Qui chế Vệ sỹ Thành Long Đà  Nẵng  

 Phòng HCNS Thành Long

Phòng HL Thành Long

2

 Điều Lệnh Nhân viên - Mệnh
lệnh của một chỉ huy Mục tiêu

 Phòng Nghiệp vụ Thành Long

Phòng HL Thành Long

3

 Điều khoản kỷ luật

 Phòng HCNS Thành Long

Phòng HL Thành Long

4

 Nghiệp vụ giám sát

 Phòng Nghiệp vụ Thành Long

Phòng HL Thành Long

5

 Những vấn đề cơ bản trong
 công tác bảo vệ chuyên nghiệp

 TT Huấn luyện 
 Nghiệp vụ CS – CA

Phòng HL Thành Long

6

 Tổng quan về Pháp luật

 TT Huấn luyện 
 Nghiệp vụ CS – CA 

Phòng HL Thành Long

7

 Nghiệp vụ tổng thể 

 TT Huấn luyện 
 Nghiệp vụ CS – CA

Phòng HL Thành Long

8

 Nghiệp vụ Bảo vệ chuyên sâu
 về các loại hình Mục tiêu bảo vệ

 Phòng Nghiệp vụ Thành Long

Phòng HL Thành Long

9

 Nghiệp vụ PCCC

 Cảnh sát PCCC

Trụ sở CA PCCC

10

 Sơ cấp cứu

 Cảnh sát PCCC

Trụ sở CA PCCC

11

 Điều lệnh đội ngũ - Võ thuật

 Phòng Nghiệp vụ Thành Long

Phòng HL Thành Long

12

 Sử dụng Công cụ hỗ trợ

 Phòng Nghiệp vụ Thành Long

Phòng HL Thành Long