Ca nhạc một thoáng Sài Gòn lần thứ 60

Thứ ba, 08/08/2017

Công ty bảo vệ tại Đà Nẵng bảo vệ Chương trình ca nhạc Một thoáng Sài Gòn lần 60 được tổ chức tại Công viên biển Đông Đà Nẵng.