Diễn tập PCCC tại Nhà máy One Woo Thăng Bình tỉnh Quảng Nam

Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thành Long là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ, từ nhu cầu và sự quan tâm của đơn vị chủ quản, Công ty Thành Long thường xuyên diễn tập PCCC và cập nhập phương án PCCC, luôn nâng cao tinh thần cảnh giác trước giặc lửa, đảm bảo an toàn cho khách hàng.